Technologia·Artis

Ročenka Archivu historické výtvarné technologie

 

Archiv historické výtvarné technologie, založený v roce 1990, je dnes součástí vědeckovýzkumného pracoviště při Restaurátorské škole malířské Akademie výtvarných umění. Spolu s knihovnou soustřeďuje teoretické prameny a odbornou literaturu z domácích i zahraničních zdrojů, restaurátorské zprávy, původní odborné texty, diplomové a teoretické práce. Je přístupný studentům AVU, restaurátorům a dalším odborníkům.

Archiv přijímá příspěvky nejen od restaurátorů, nýbrž i od všech vědních odvětví, která se svými výzkumy dotýkají restaurování a historické technologie. Zejména vítáme detailní laboratorní výsledky analýz uměleckých děl, archivní rešerše k materiálně-technickým i sociologickým aspektům výtvarné tvorby. Též studie, zobecňující výskyt jednotlivých výtvarných technik nebo teoretické úvahy úzce svázané s materiální výstavbou artefaktů. Vítáme příspěvky z každé země a v jakémkoliv jazyce, neboť rozvoj historické výtvarné technologie je závislý především na mezinárodní výměně poznatků.

Uložení každého došlého příspěvku v archivu se považuje za publikaci, podle akademických pravidel. Přispěvatel obdrží potvrzení o převzetí, na němž bude uvedeno archivní číslo, které je zároveň číslem publikace. Studijní archiv je zpřístupněn podle mezinárodních archivních pravidel.

Do roku 1996 byly materiály AHVT publikovány ve čtyřech číslech ročenky Technologia artis, další vydávání ztroskotalo na chronickém nedostatku financí, kterému nepomohlo ani strategické partnerství s Národní galerií. V posledních letech se otevřely nové publikační možnosti díky běžnějšímu a přístupnému internetu. Na základě grantu Ministerstva kultury  byla všechna čísla ročenky digitalizována, v roce 2004 pak byla vydána zárodečná verze ročenky nové, zpracované už výhradně pro webovou prezentaci. Publikování dalších čísel je závislé na zajištění nezbytných finančních prostředků.

Kontakt:
Restaurátorská škola malířská AVU, U Starého výstaviště 188, 170 00 Praha 7
tel. +420 233 015 321
Karel Stretti stretti@avu.cz
Martin Pavala pavala@restauro.cz
Martina Hrčková martina.hrckova@seznam.cz